Adatkezelési szabályzat

 1. Az adatkezelő neve székhelye, levelezési címe, adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus elérhetősége

MMPLUSZ Kft. (a továbbiakban „Adatkezelő”)

Székhely és levelezési cím: 1162 Budapest, Istráng u. 16.

E-mail cím: webshop@mmplusz.hu

 1. A kezelt adatok köre, jogalapja, célja

Az Adatkezelő weboldalának böngészése során a webszerver által rögzítésre kerül

 • a látogató számítógépének IP-címe;

 • a látogató által a böngészés során a hozzáféréshez használt domainneve;

 • a látogató által alkamazott képernyőfelbontás;

 • a meglátogatott weblapok;

 • a látogatás kezdő és befejező időpontja;

 • böngésző nyelve;

 • egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa

Ezen adatokat a rendszerünk – ahogyan szinte mindegyik weboldal által használt webszerver – automatikusan naplózza.

Adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3).

Adatkezelés célja: anoním látogatási statisztikák készítése.

A fenti adatok rögzítése nélkül a weboldal nem látogatható.

Az Adatkezelő weboldalán elhelyezett, regisztrációra szolgáló webform használata során, valamint a regisztráción keresztül belépett érintettnek a rendszerben végzett műveleti vonatkozásában rendszerünk rögzíti:

 • e-mail cím;

 • rendszerben elvégzett műveletek

Az e-mail cím megadása kötelező a funkció használatához.

Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése, adatkezelő jogos érdeke, az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés célja: megrendelés leadása lehetőségének megteremtése, kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, reklámnak nem minősülő elektronikus levelek küldése, az érintett hozzájárulása esetén reklámnak minősülő elektronikus levelek küldése, műveletek utólagos bizonyíthatósága.

Az e-mail cím megadása kötelező a funkció használatához.

A vásárló által feltöltött fényképek fotókönyv megrendeléséhez. Fotókönyv készítéséhez fénykép feltöltése kötelező.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Adatkezelés célja: az elkészült fotókönyvek kiszállítása, a megrendelés leadója/elkészült fotókönyvek átvételére jogosult azonosítása lehetőségének biztosítása, megrendeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

A feltöltött képeken Adatkezelő módosítást kizárólag az általa alkalmazott – a vásárló által ki/bekapcsolható – képjavítás funkcióval végez.

A vásárló által megadott szállítási és számlázási adatok

 • számlázási adatok: név, irányítószám, város, cím, telefon, adószám

 • szállítási adatok: név, irányítószám, város, cím, telefon

A szállítási adatként megadandó név, irányítószám, város, cím, telefon megadása kötelező a funkció használatához.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, adatkezelőnek a csalások/visszaélések kiszűréséhez és megakadályozásához kapcsolódó jogos érdeke.

Adatkezelés célja: az elkészült fotókönyvek kiszállítása, a megrendelés leadója/elkészült fotókönyvek átvételére jogosult azonosítása lehetőségének biztosítása, megrendeléssel kapcsolatos kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

Az Adatkezelő weboldalon keresztül biztosított termékmegrendelés és az üzletekben történő vásárlás ellenértékének kiegyenlítésével kapcsolatban kártyás fizetési lehetőséget biztosít a vásárlók részére. A kártyás fizetési lehetőség használata esetén a fizetési szolgáltató rendszerébe a kártyás fizetésnek a termékrendelési tranzakcióhoz történő hozzárendelésre vonatkozó információk kerülnek átadásra, illetve a fizetési szolgáltató rendszeréből a fizetési tranzakciónak a termékrendelési tranzakcióhoz történő összerendelésre, sikerességére vonatkozó információk kerülnek az Adatkezelőnek megküldésre. Paypal fizetés esetén a fizetés azonosító adatai kerülnek a fizetési szolgáltató részére átadásra, a fizetési tranzakciónak a termékrendelési tranzakcióhoz történő összerendelésre, a kifizetés állapotára, a kifizetés típusára vonatkozó információk kerülnek fogadásra a fizetési szolgáltatótól.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Adatkezelés célja: rendelés vételára, szállítási díj kiegyenlítésének ellenőrzése, beszedése.

Adatkezelő a hozzá e-mail formájában érkező érdeklődésekkel, reklamációkkal kapcsolatban az érkezett e-mailben szereplő adatokat, valamint az arra adott válaszokat kezeli.

Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése, a már szerződéssel rendelkező Érintettek esetében a szerződés teljesítése, adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés célja: vásárlók tájékoztatása, reklamációk kezelése, jogvita esetén bizonyítékkénti felhasználás, reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

Adatkezelő az üzletekben felmerült, helyben, vagy telefonon közölt érdeklődésekkel, egyéb kérdésekkel kapcsolatban, amennyiben erre helyben nem kap választ, az ügyfél ilyen igénye esetén feljegyzésre kerül az ügyfél telefonszáma, e-mail címe.

Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítése, a már szerződéssel rendelkező Érintettek esetében a szerződés teljesítése.

Adatkezelés célja: vásárlók tájékoztatása, reklamációk kezelése, reklámnak nem minősülő üzenetek közlése.

Az üzlethelyiségekben a jogszabályi következményeknek megfelelően Adatkezelő panaszkönyvet (vásárlók könyve) alkalmaz.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

Adatkezelés célja: reklamációk kivizsgálása.

 1. Az adatkezelés időtartama

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kerülnek megőrzésre jogszabályi kötelezettség alapján.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett és Adatkezelő között szerződéses viszony jön létre, úgy a szerződéses viszonnyal összefüggésben az Adatkezelő kezelésébe került adatokat Adatkezelő a szerződéses viszony megszűnésétől számított általános elévülési ideig őrzi.

Abban az esetben, amennyiben Adatkezelő kezelésébe úgy kerül személyes adat, hogy szerződéses viszony nem jön létre az Érintettel, úgy ezen adatok az általános elévülési idő végéig kerülhetnek megőrzésre.

A webszerver naplók 6 hónap után automatikusan törlődnek.

Adatkezelő az adatkezelés időtartamának végével az adatokat törli (papír alapú dokumentumok esetén megsemmisíti), vagy anonimizálja.

 1. Az Érintett jogai

Ha az Érintett, gyakorolni kívánja a GDPR alapján megillető jogokat, bármikor Adatkezelő-höz fordulhat a fentebb található elérhetőségeken. Az Érintettet a következő jogok illetik meg:

 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),

 • Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),

 • A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),

 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),

 • Annak joga, hogy az Érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),

 • Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),

 • Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatban akár e-mailben, akár postai levél formájában is kérhet tájékoztatást, vagy tehet jogai gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat a fentebbi elérhetőségeken.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett választása szerint a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu.

Az Érintett jogaira vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezések:

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Az érintett másként kéri.

  1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen került kezelésre;

e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adtkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

  1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Adatkezelő, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

  1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozókat vesz igénybe:

Adatfeldolgozó megnevezése, székhelye

Tvékenység, feldolgozott adatok köre

Adatátadás jogalapja

CIB Bank Zrt.
1027 Budapest, Medve utca 4–14.

Kártyás fizetés bonyolítása. Kártyás fizetéssel kapcsolatos információk.

Szerződés teljesítése

DPD Hungária Kft

1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

Kiszállítás elvégzése,
Szállítási információk.
Elkészült fotókönyvek.

Szerződés teljesítése

Rack Forest Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22,

Szerverbérlet, adatkezelő által kezelt elektronikus információk tárolása.

Szerződés teljesítése

KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.

Számlakiállítás.
Számlázási adatok.

Jogi kötelezettség teljesítése

Számcont Bt.

2457 Adony. Hu­nyadi utca 37.

Számviteli szolgáltatások.
Számlázási adatok.

Jogi kötelezettség teljesítése

JSPC Kft.
9600 Sárvár, Ágfalva utca 3.

Szerver üzemeltetés.
Adatkezelő által kezelt elektronikus információk tárolása.

Szerződés teljesítése, Adatkezelő jogos érdeke

Evista Kft.
6722 Szeged, Attila u. 11,

Szoftverfjelesztés.
Adatkezelő által kezelt elektronikus információk tárolása.

Szerződés teljesítése, Adatkezelő jogos érdeke

Fotoplus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7623 Pécs, Megyeri út 5.

Adatkezelő által kezelt elektronikus információk tárolása.

Szerződés teljesítése, Adatkezelő jogos érdeke

 1. Adattovábbítás:

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére történő átadására a jelen pontban meghatározottak szerint az alábbi jogi személy részére adja át a személyes adatokat,melyhez a Felhasználó jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával maga is hozzájárul.

 2. Alkalmazott sütik

Adatkezelő sütiket nem alkalmaz.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az Európai Unió területén, szerverteremben telepített, dedikált szervereken tároljuk. Adatkezelő titkosítást, jelszavas védelmet, tűzfalakat alkalmaz az adatbiztonság érdekében. Amennyiben az adatkezelő tudomására jut valamilyen az Érintett adatai érintő adatvédelmi incidens, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül tájékoztatja Az Adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, továbbá az Érintettet. Az Adatkezelő ettől eltekinthet, ha bizonyítani tudja, hogy az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett kezelt adataira tekintettel.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissültek-e az Adatvédelmi irányelvek. Az Adatvédelmi Tájékoztató frissítése esetén a lényegesnek ítélt módosításokról előzetes értesítés útján tájékoztathatjuk a rendszerben, illetve adott esetben e-mailben.